INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV ZAMESTNANCOV

v zmysleustanovenia č. 13 nariadenia GDPR

1. OBSAH A ÚČEL DOKUMENTU

1.1. Tento dokument obsahuje informácietýkajúcesa ochrany osobnýchúdajovposkytnutýchzamestnancami.

1.2 Účelomtohto dokumentu je oboznámiť vás (subjekty údajov) s vašimiprávami a poskytnúť vámzrozumiteľné informácie o tom, akosú osobné údajespracovávané.

1.3.  Prispracovávaní osobnýchúdajovsariadimeNariadením (EU) 2016/679, t.j. všeobecnýmnariadením o ochraneosobnýchúdajov, ktoré vstúpilo do platnosti dňa 25.5.2018 a je všeobecneznáme pod skratkou GDPR. Kliknutím na číslonariadenia v predchádzajúcejvetesa dostanete priamo na text tohtopredpisu a nájdete tam aj presné znenieprávnych ustanovení, na ktoré sa v tomto texte nižšie odkazujeme.

1.4.  Obsah:

- Obsah a účel dokumentu

- Správcaosobnýchúdajov – ktosme a akonásmôţete kontaktovať?

- Aké osobné údajespracovávame a akoichzískavame, na aké obdobie a čo

nás k tomu oprávňuje?

- Informácie o vašichprávach v oblasti ochrany osobnýchúdajov

Ďalšiedôleţité informáciepreuplatnenievašichpráv

2.    SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV
KTO SME A AKO NÁS MÔŢETE KONTAKTOVAŤ?

GlobalPersonnelAgency s.r.o.

IČO: 290 51 339
So sídlom Vyšehradská 1349/2, Praha
spoločnosť zapísaná v
C 162992 vedená u Městského soudu v Prazekontaktný e-mail: info@global-pa.eu
naše webové stránky: www.global-pa.eu

3.    AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVÁME A AKO ICH ZÍSKAVAME?

3.1.Spracovávameúdaje, ktoré nám sami poskytnete. V konkrétnychprípadochsamôže jednať o poskytnutieúdajovpriprípravezmluvy a súvisiacichdokumentov v súvislosti s realizáciouzmlúv, poskytnutímúdajovprostredníctvomdotazníkauchádzača
o zamestnanie, prípadnetestovaciehoformulára, poskytnutieúdajovzískanýchevidencioupracovnej doby, priosobnom kontakte, telefonicky, písomne, mailom

aleboinýmikomunikačnýmiprostriedkami (smssprávy, správy v aplikáciách typu SKYPE, FB, Messenger).

3.2.  Spracovávame aj údaje, ktoré sami zverejníte na internete a hlavne na sociálnychsieťach (napr. Facebook, Instagram, Linkedin) a údaje z verejnýchregistrov (hlavne na uvedeniealebo kontrolu vašichidentifikačnýchúdajov do zmlúv).

3.3.  Pokiaľ na spracovanieniektorýchosobnýchúdajov na konkrétneúčelyspracovaniamusíme mať váš súhlas, tak takétoúdaje na daný účelspracovávame len s vašimsúhlasom.

3.4.  Osobné údajemôžu spadať do kategórie „bežnýchosobnýchúdajov“ alebomôžeísť o zvláštnekategórieúdajov, t.j. citlivé údaje, keď preichspracovanieprávnepredpisyurčujú prísnejšiepodmienky.

3.5.  Beţné osobné údaje, ktoré spracovávame:

Meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátumnarodenia, miestonarodenia, rodné meno, štátnapríslušnosť, rodinný stav, adresa bydliska, číslo pasu pricudzincovi, početdetí, vzdelanie, informácie o trestnej minulosti (len pripracovnýchpozíciáchvyžadujúcichbezúhonnosť), zdravotná spôsobilosť, informácie o dôchodku, zdravotná poisťovňa, čísloúčtu, súkromné telefónnečíslo a súkromný email.

3.6.  Nespracovávamežiadnezvláštnekategórieosobnýchúdajov.

4. NA AKÉ ÚČELY OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME, POČAS AKEJ DOBY A ČO NÁS NA TO OPRÁVŇUJE?

4.1. Spracovanieosobnýchúdajov za účelomuzatvoreniazmluvy a plneniazmluvných povinností

Na to, aby smevočivám mohli plniť všetky povinnosti, ku ktorýmsmesa v pracovnejzmluvezaviazali, spracovávametietobežné osobné údaje: meno, priezvisko, čísloúčtu a informácie o vašejdochádzke.

Právnymtitulom (oprávnením) na spracovávanietýchtoúdajov je priamoplneniezmluvných povinností z pracovnejzmluvyuzatvorenejmedzinami. Takou povinnosťoumôže byt napríkladevidenciapracovnej doby, alebovyplácanie mzdy.

Na tento účelosobné údajespracovávamepočas doby trvaniapracovnoprávnehovzťahumedzinami. Po skončení pracovnoprávnehovzťahusú dané údajeuchovávané na účelyplneniaprávnych povinností alebo na účelyoprávnenéhozáujmu, akosadočítate v nasledujúcichčastiachtohto dokumentu.

4.2. Spracovanieosobnýchúdajovpriplnení povinností vyplývajúcich z pracovnéhovzťahu, účtovných, daňových a inýchprávnychpredpisov

Na splnenie povinností vyplývajúcich z právnychpredpisov, hlavne v oblasti účtovníctva, daňovéhopráva a archivácie, spracovávametietoúdaje: Meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátumnarodenia, miestonarodenia, rodné meno, štátnapríslušnosť, rodinný stav, adresa bydliska, číslo pasu pricudzincovi, početdetí, vzdelanie, informácie o trestnej minulosti (len pripracovnýchpozíciáchvyžadujúcichbezúhonnosť), zdravotná spôsobilosť, informácie o dôchodku, zdravotná poisťovňa.

Obdobie, počasktoréhosú údajespracovávané, je stanovené priamopríslušnýmiprávnymipredpismi, ktoré nám povinnosť ichspracovaniaurčujú.

4.3. Spracovanieosobnýchúdajov na účelyoprávnenýchzáujmovnašichalebotretej osoby

Oprávnený záujemmôžepokrývať celý rad situácií. Pretovás informujeme o oprávnenýchzáujmoch, priktorýchosobné údajespracovávame:
·Oprávnený záujemspočíva v moţnostivášhokontaktovaniav prípade vzniku neočakávanejudalosti. Na tietoúčelysú uchovávané vašekontaktné údajepočas 4 rokov od ukončeniapracovnoprávnehovzťahu. Tátolehota je stanovená vzhľadom k premlčacímlehotámnárokov so zohľadnením toho, žesa o prípadnom na súdeuplatnenomnárokunemusímedozvedieť hneď v okamihu jeho uplatnenia druhou stranou. Na tietoúčelysú uchovávané údajezozmlúv a z našejvzájomnejkomunikácie.

·Oprávnenýmzáujmom je ochrana a preukázanienašichpráv a právnychnárokov. Na tento účeluchovávameúdajezozmlúv a z našejvzájomnejkomunikácie. Na tietoúčelyspracovávameosobné údajepočas 4 rokov po ukončení pracovnoprávnehovzťahu. Tátolehota je stanovená vzhľadom k premlčacímlehotámnárokov so zohľadnením toho, žesa o prípadnom na súdeuplatnenomnárokunemusímedozvedieť hneď v okamihu jeho uplatnenia druhou stranou.

4.4.  Spracovanieosobnýchúdajov na základevášhosúhlasu

Aknámdáteváš súhlas, budeme vašeosobné údajespracovávať iba v rozsahu udelenéhosúhlasu.

Predtým, akonámdáteváš súhlas, vás budeme informovať o tom, akýchúdajov a k akémukonkrétnemuúčeluspracovaniasa bude súhlasvzťahovať. Svojsúhlasmôžetekedykoľvek odvolať.Akvšakniektoré vašeosobné údajespracovávame aj na základeinéhoprávneho titulu, budeme pretietoúčelyosobné údajespracovávať aj po odvolaní vášhosúhlasu, pretože na takétokonkrétneúčelysúhlaspotrebný nie je.

4.5.  Sprístupnenieosobnýchúdajovinýmosobám

So zaistenímniektorýchnašichzmluvnýchalebozákonných povinností námpomáhajú ďalšie osoby, ktoré sú v pozíciispracovateľov. Jedná sanajmä o spolupracujúceúčtovné, mzdové a advokátskekancelárie, poskytovateľadátovýchúložíska softvérových aplikácií, spoločnostiGlobalPersonnelAgency a iné. So spracovateľmimámeuzatvorené písomné zmluvy, v ktorých je dohodnuté plnenie povinností v oblasti ochrany osobnýchúdajov, aby Vašeúdajezostali v bezpečí.

Osobné údaje budú sprístupnené aj príslušnýmsprávnymorgánom, aknámtakúto povinnosť ukladá zákon (t.j. najmä v prípadevykonávania kontroly, priktorej je tento orgánoprávnený predloženieosobnýchúdajovvyžadovať).

5. INFORMÁCIE O ĎAĽŠÍCH VAŠICH PRÁVACH V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1.  Právo na prístup k osobnýmúdajom

Ide o právo na potvrdenie, čispracovávamevašeosobné údaje a akáno, potom na prístup k týmtoúdajom a informáciám o ichspracovaní.

5.2.  Právo na opravu osobnýchúdajov

Ide o právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré savástýkajú. S prihliadnutím na účelyspracovaniamáteprávo na doplnenieneúplnýchosobnýchúdajov, a to aj poskytnutímdodatočnéhovyhlásenia (v ktoromuvedieteúdajeúplné).

5.3.  Právo na výmazosobnýchúdajov (právo „byť zabudnutý“)

V prípadochustanovenýchzákonomalebo GDPR máteprávopožadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vašeosobné údaje (v GDPR sú dôvodyuvedené v čl. 17, vrátaneuvedeniavýnimiek, kedysavýmaznevykoná).

5.4.  Právo na obmedzeniespracovania

V prípadochustanovených v čl. 18 GDPR máteprávopožadovať, aby smeobmedzilispracovanievašichosobnýchúdajov.

5.5.  Právo na prenosúdajov

Za podmienokstanovených v čl. 20 GDPR máteprávozískať svoje osobné údaje a odovzdať ichinémusprávcovi. Ak je to technicky možné, máteprávopožadovať priamoodovzdanieinémusprávcovi.

5.6.  Právovzniesť námietku

V prípadoch, keď osobné údajespracovávame na účelyoprávnenýchzáujmov, máteprávonamietať proti takémutospracovaniu a potom naďalej nebudeme údajespracovávať, aknáš oprávnený záujem nebude prevažovať nad vašimizáujmamialeboprávami a slobodami.

5.7. Právo podať sťaţnosť na dozornomúrade

Aksadomnievate, žedochádza k porušovaniuvašichpráv v oblasti ochrany osobnýchúdajov, máteprávo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobnýchúdajov. Bližšieinformácie o úrade aj ochraneosobnýchúdajovnájdetepriamo na stránkachúraduwww.dataprotection.gov.sk

6. ĎAĽŠIE DÔLEŢITÉ INFORMÁCIE PRE UPLATNENIE VAŠICH PRÁV

V prípade, že budete mať ďalšieotázky k spracovaniuVašichosobnýchúdajov u nás, môžetenás kontaktovať na e-mail info@global-pa.eu. Správou na tento mail alebozaslanímpísomnejpožiadavky na našu adresu uvedenú v úvodnejčastitohto dokumentu, môžetetiež priamo uplatniť vašepráva, o ktorýchpíšeme v článku 5. Len si dovoľujeme upozorniť, že na účelyoverenia toho, žepožiadavka je uplatnená naozajpriamovami, vásmôžemenásledneešte kontaktovať a totožnosť a požiadavku si primeranýmspôsobomoveriť. To isté platí aj preprípadnú telefonickú a obdobnú komunikáciu.