Pre firmy

PROFIL a ROZSAH SLUŽIEB SPOLOČNOSTIAM

 • kompletné služby v oblasti personalistikyky
 • produkt na mieru podľa potrieb a požiadaviek klienta
 • profesionálny prístup
 • tímová práca
 • vysoko kvalifikovaní konzultanti - KOORDINÁTORI
 • zmluvné garancie na umiestnených pracovníkov
 • PERSONAL RECRUITMENT - priame vyhľadávanie zákaziek
 • TEMPORARY EMPLOYMENT - prechodné zamestnávanie
 • OUTPLACMENT - premiestňovanie pracovníkov
 • OUTSOURCING - preberáme pracovníkov do vlastného stavu
 • VZDELÁVANIE
 • PORADENSTVO v oblasti pracovného práva
 • SPROSTREDKOVANIE uchádzačov za úhradu pre ČR a SR

ODBORNOSŤ ZAMESTNANCOV

Odbornosť zamestnancov sa odvíja od požiadaviek odberateľov. Ak by sme to vzali od samotného začiatku, spolupráca prebieha týmto spôsobom: na požiadanie odberateľa o kvalifikovaný personál siahneme do našej databázy personálu, ktorá v súčasnosti tvorí asi 6.500 mien. Podľa týchto požiadaviek vyberáme vhodný personál, o ktorý žiada odberateľ. Sme schopní poskytnúť kvalifikovanú pracovnú silu v oblasti elektromontáže, strojárskej výroby, zvarovania kovov, skladový personál a logistiku, ako aj obsadenie miest na prácu s PC, na vstupných a výstupných kontrolách a ďalšie kvalifikované miesta. Po vyhľadaní vhodných uchádzačov v nábore, kontaktujeme Vášho zástupcu a upresnime s ním dátum nástupu. V deň nástupu dovezieme všetkých uchádzačov na školenie, po ktorom sú pridelení na miesto výkonu práce k Vašim linkám. Takto pridelení zamestnanci sa postupne zaškoľujú na viac pozícií, aby boli flexibilne použití v prípade výpadku toho konkrétneho miesta.

Pridelený koordinátor kontroluje spoločne s Vašim výrobným teamleadrom počet a umiestnenie takto pridelených zamestnancov, rieši vzniknuté problémy na pracovisku a je spojkou medzi našou spoločnosťou a personálnym oddelením Vašej spoločnosti. Týmto sa snažíme odbúrať Vám starosť o takto pridelených zamestnancov.

Koordinátor je pridelený k vašej spoločnosti pri počte viac ako 20 pridelených pracovníkov

DODRŽIAVANIE ZP

Ponúkame trvalé, ale aj dočasné zamestnanie vo všetkých oboroch, v ktorých zabezpečujeme výrobu. Pod trvalým zamestnaním sa rozumie pracovno-právny vzťah, uzavretý na dobu určitú alebo neurčitú na základe obojstranného záujmu. Taktiež pracovno-právny vzťah sa odvíja od uzavretej zmluvy medzi odberateľom a zhotoviteľom, teda našou firmou.

Pracovná doba našich zamestnancov sa odvíja od požiadaviek partnerskej firmy, teda odberateľa, v náväznosti na kvalitu a potrebu náhrady kmeňových zamestnancov odberateľa. Mesačný počet odpracovaných hodín je flexibilný a odvíja sa od vyššie uvedených potrieb odberateľa. Za prácu v nočných hodinách a na rizikových pracoviskách sa zamestnancom vyplácajú príplatky.

CENA A FAKTURAČNÁ SKLADBA CENY

Kalkulačná skladba ceny sa odvádza od odpracovaných hodín našich zamestnancov, teda je to hodinová sadzba. Výška hodinovej sadzby sa odvíja od profesionálneho výberu a zaškolenia nového personálu, ako aj od ďalších nákladov, ktoré tvoria prívoz zamestnancov do miesta výkonu práce ( zo zahraničia), výšky ubytovania, dovozu zamestnancov do zamestnania. Táto cena zahŕňa aj odvody do sociálnych fondov a zdravotného poistenia, ubytovanie našich zamestnancov ako aj maržu pre našu spoločnosť. Táto činí v súčasnosti okolo 5% z fakturačnej ceny.

V súvislosti s doteraz uvedenými faktami spomenieme výhody pre vašu spoločnosť, ktoré vyplývajú pri partnerskom uzatvorení zmluvy medzi Vami a našou spoločnosťou:

 1. úspora finančných nákladov spojených so mzdami, vlastným náborom pracovných síl
 2. odstraňovanie problémov s práce neschopnosťou, úrazmi, sociálnym a zdravotným poistením
 3. okamžité riešenie nedostatku pracovných síl v prípade mimoriadnych zákaziek
 4. dlhodobé zaistenie počtu zamestnancov
 5. pružná regulácia počtu zamestnancov pri kolísavom objeme výroby
 6. znižovanie pracovnej záťaže u kmeňových pracovníkov
 7. o našich zamestnancov sa kompletne staráme, zaisťujeme ubytovanie a dopravu na pracovisko

ZMLUVNÉ PODMIENKY

Zmluva medzi odberateľom a našou firmou sa klasifikuje ako Zmluva o dočasnom pridelení zamestnancov. Zahrňuje právne vzťahy medzi oboma subjektami, konkrétne vykonávanú prácu, charakterizuje miesto výkonu práce, cenu, splatnosť faktúry, spôsob a čas dodania podkladov pre fakturáciu, povinnosti zhotoviteľa a zahŕňa aj vnútropodnikové smernice odberateľa. Taktiež zahŕňa prípadne sankcie pri nedodržiavaní zmluvy o diele z oboch strán.

Nábor a výber zamestnancov. Spôsob práce so zamestnancami.

Cieľom náboru je získať odborných a profesionálne vhodných pracovníkov v potrebnom čase pre konkrétne pracovisko, príslušnej hospodárskej organizácie. Výber zamestnanca je pre zamestnávateľa jedným z najdôležitejších rozhodnutí, podobne ako je dôležité pre každého jednotlivca rozhodnúť sa pre zamestnanie, ktoré bude dlhodobo vykonávať. Výber pracovníkov teda spočíva v posúdení kvalifikačných a osobných predpokladov konkrétneho pracovníka a ich porovnanie s nárokmi práce, ktorú má vykonávať. Medzi základné metódy výberu pracovníkov, ktoré naša spoločnosť pri svojej práci využíva je personálna anamnéza (životopis, dotazník a výberový rozhovor - Interview). Pred zaradením na pracovisko je zamestnanec poučený s vnútropodnikovými smernicami a je zaškolený v BOZP a OZP. Po zaradení na vyhovujúce pracovisko je zamestnanec vedený naším koordinátorom, ktorý sa stará o jeho zaradenie na pracovisko po vzájomnom kontakte s odberateľom prípadne zástupcom odberateľskej firmy. Ďalej sa stará aj o jeho ďalší profesionálny rast a odbornosť, ktorá je potrebná na vykonanie kvalitnej práce. Koordinátor našej firmy teda vedie bezprostredný kontakt medzi zástupcom odberateľskej firmy a nami. Rieši taktiež problémy týkajúce sa výpadku kvality z našej strany, výšky fluktuácie, či potrebného výmenu personálu. Rýchlosť výmeny potrebného personálu závisí od vzdialenosti odberateľskej fabriky a centrálou firmy. Sme ochotní garantovať 48 hodinovú výmenu zamestnanca.

Zamestnanci, ktorí pracujú pre odberateľa vo vysokej kvalite a zastávajú dôležité pracovne miesta ako sú vstupné a výstupné kontroly a ďalšie, pre odberateľa dôležité úkony, sú ohodnotení samostatnou sadzbou alebo príplatkami. Každý zamestnanec je motivovaný, ako aj finančne, tak aj kvalitnejším mimopracovným životom. Podľa požiadaviek odberateľa sme schopní pristúpiť aj na systém normohodín.

Administratíva spojená zo zamestnávaním a služby zamestnancom.

Naši zamestnanci sú evidovaní na UP, ako aj na sociálnych a zdravotných úradoch. Na to nadväzuje každodenný kontakt a dobré vzťahy s týmito úradmi. Zamestnancom je vopred zaistené ubytovanie v mieste pracovného výkonu, prípadne zaisťujeme aj prívoz zamestnancov do práce, ak sú ubytovaní v okolitých ubytovniach, mimo miesta výkonu práce. Novým, ako aj súčasným zamestnancom sú vyplácané zálohy podľa potrieb zamestnanca. Vyplácanie mzdy je stále určené pevným termínom t.j. vždy od 20 – 30 dní od ukončenia odpracovaného mesiaca. V prípade, že sme posledným zamestnávateľom v roku, poskytujeme zamestnancom ročné zúčtovanie dane z príjmu, ale aj bývalým zamestnancom, ktorí u nás pracovali v minulých rokoch.